چرا پیچ معمولی پایه موتور در صفحه نمایش لرزش شکسته است